Informace o ochraně osobních údajů

 / 4.6

Přihlaste se, abyste mohli ohodnotit článek! Přihlášení/Registrace

Internetový obchod Scitec Nutrition

Informace o ochraně osobních údajů

Účelem webových stránek Biotech USA Kft.. (sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.) (dále jen: poskytovatel služeb) s názvy domén shop.builder.hu, body.builder.hu, www.musclebuilder.hu, shopbuilder.ro, shopbuilder.hr, shopbuilder.si, shopbuilder.pl, shopbuilder.sk, shopbuilder.cz, buildershop.at, buildershop.de, shopbuilder.ie, shop4builders.com, shop4builders.co.uk, shopbuilder.co.nl (dále jen web) je sloužit potřebám cílové skupiny kulturistů a milovníků posilování k usnadnění komunikace mezi těmi, kteří se zajímají o posilování a estetiku těla a nabídnout jim on-line rozhraní ke sdílení zkušeností a vytvoření on-line komunity pro kulturistiku.

Aktuální verze informací o ochraně osobních údajů poskytovatele služeb je dostupná na domovské stránce.

V souvislosti se správou osobních údajů, poskytovatel služby, jako správce údajů, tímto informuje uživatele, kteří přistupují na web o správě osobních údajů na webech, svých zásadách a praxi v oblasti osobních údajů, organizaci a přijatých technických opatřeních pro účely ochrany osobních údajů a způsobech a možnostech příslušného uživatele k uplatňování svých práv.

Poskytovatel služby spravuje veškeré zaznamenané osobní údaje důvěrně, v souladu s předpisy v oblasti soukromí údajů a mezinárodními doporučeními, jakož i ustanoveními tohoto dokumentu. Poskytovatel služby se zavazuje chránit osobní údaje svých partnerů a uživatelů a zejména pak ctít právo na informační sebeurčení uživatelů webu. Poskytovatel služby spravuje veškeré osobní údaje důvěrně a přijímá veškerá bezpečnostní, technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti údajů.

Poskytovatel služby může věstník ochrany osobních údajů jednostranně měnit po předchozím vyrozumění uživatelů webu o těchto změnách. Pozměněná ustanovení nabývají účinnosti vůči uživatelům při prvním užití webu po vydání změn.

Pokud máte v souvislosti s těmito informacemi o ochraně osobních údajů nějaké dotazy, zašlete nám e-mail na body@builder.hu a naši kolegové vám neprodleně odpoví.

Používáním webu uživatel bere na vědomí ustanovení informací o ochraně osobních údajů a souhlasí se správou svých osobních údajů níže uvedeným způsobem.

1. Vymezení pojmů

 1. Datový subjekt/uživatel: fyzická osoba ztotožněná nebo přímo či nepřímo ztotožnitelná na základě konkrétních osobních údajů;
 2. Osobní údaje: jakékoliv údaje, které lze spojit s datovým subjektem, zejména jeho jméno, daňové identifikační číslo nebo další informace o fyzické, fyziologické, duševní, ekonomické, kulturní nebo sociální identitě uživatele a jakékoli závěry učiněné na základě příslušných osobních údajů datového subjektu;
 3. Souhlas: dobrovolný a konkrétní projev vůle datového subjektu na základě vhodných informací, jímž osoba projevuje jednoznačný souhlas s obecnou správou nebo konkrétním úkonem při správě jeho příslušných údajů;
 4. Námitka: datový subjekt vyjadřuje námitku vůči správě svých osobních údajů a domáhá se ukončení takové správy osobních údajů a odstranění spravovaných údajů;
 5. Správce údaje/poskytovatel služby: fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která sama o sobě nebo ve spolupráci s dalšími subjekty stanoví účel správy údajů, přijímá nebo vykonává rozhodnutí v oblasti správy údajů (včetně použitých prostředků) nebo je nechává realizovat smluvním zpracovatelem dat;
 6. Správa údajů: bez ohledu na použitý postup, jakýkoliv úkon prováděný v souvislosti s údaji, zejména jejich shromažďování, zaznamenávání, uspořádání, uchovávání, změny, užití, dotazování, přenos, zpřístupnění, synchronizace nebo spojování odkazů, blokování, odstranění a likvidace a předcházení užití těchto údajů, pořizování fotografií, zvukových nebo obrazových záznamů, záznamů fyzických vlastností vhodných ke ztotožnění osoby (např. otisk prstu nebo dlaně, vzorku DNS, snímek rohovky);
 7. Zpracování údajů: provádění technických úloh v souvislosti s úkony v oblasti správy údajů bez ohledu na způsob a použití vybavení pro realizaci tohoto úkonu, místo použití, a bez ohledu na to, zda je technická úloha prováděna na datech;
 8. Zpracovatel údajů: fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, které provádějí zpracování údajů na základě smlouvy uzavřené se správcem údajů, včetně smlouvy uzavřené na základě zákonných ustanovení;
 9. Přenos dat: poskytnutí přístupu k datům konkrétní třetí osobě;
 10. Zpřístupnění: poskytnutí přístupu k údajům jakékoliv osobě;
 11. Smazání údajů: učinit údaje nečitelnými takovým způsobem, aby je nebylo možné obnovit;
 12. Blokování údajů: přiřazení ID k údajům k trvalému omezení jejich správy nebo na konkrétní dobu;
 13. Likvidace údajů: úplné fyzické zničení média;
 14. Třetí osoba: fyzická nebo právnická osoba nebo organizace bez právní subjektivity, která není totožná s datovým subjektem, správcem údajů nebo zpracovatelem údajů.

2. Údaje poskytovatele služby jako správce údajů

 1. Jméno poskytovatele služby: Biotech USA Kft. (dále jen: poskytovatel služby)
 2. Sídlo: 1033 Budapest, Huszti út 60.
 3. Zástupce: Bálint Lévai (jednatel společnosti)
 4. Registrační číslo společnosti: 01-09-352550
 5. DIČ: 25114681-2-06 [EU-VAT: HU25114681]
 6. Zápis v obchodním rejstříku: C/002 215/2003.
 7. Odbor tuzemského obchodu a turistiky úřadu pro oprávnění a veřejnou správu Ministerstva hospodářství a dopravy (1024 Budapešť, Margit krt. 85.)
 8. Zápis v registru pro ochranu osobních údajů: 01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004
 9. Název úřadu, který provádí zápis do registru: Okresní soud Csongrád jednající jako rejstříkový soud (6722 Szeged, Tábor u. 4.)
 10. Kontaktní údaje poskytovatele služby a jeho pravidelně používaná e-mailová adresa pro kontakt s uživateli: shop@builder.hu
 11. Telefonní číslo: +36-20-9000-864, +36-62-451-691
 12. Zápis pro správu údajů.:01098-0001, 01098-0002, 01098-0003, 01098-0004

3. Rozsah osobních údajů a účel, právní titul a doba trvání správy údajů

Osobní údaje lze poskytovatelem služby spravovat v souladu s § 5 odst.1) písm. a) zákona CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení a o svobodě informací (dále jen: informační zákon), tj. v okamžiku, kdy datový subjekt poskytl svůj souhlas, a podle zákona CVIII z roku 2001 o určitých otázkách služeb elektronického obchodu a informační společnosti.

Poskytovatel služby neověřuje autenticitu poskytnutých osobních údajů, neboť to je výhradní odpovědností osoby poskytující údaje, uživatele, nebo smluvní strany. Poskytnutím své e-mailové adresy na sebe bere uživatel odpovědnost, že bude jedinou osobou, která bude službu z poskytnuté e-mailové adresy využívat. V tomto ohledu bude uživatel poskytující e-mailovou adresu výhradně odpovídat za veškeré úkony spojené s přihlášením pod touto konkrétní e-mailovou adresou.

3.1. Technické údaje návštěvníků webu, zásady v oblasti souborů cookie

Z technických důvodů a pro účel zpracování statistik o chování uživatelů v průběhu návštěvy webu uživatelem, poskytovatel služby zaznamenává IP adresu uživatele, čas začátku a konce návštěvy, název navštívené stránky a typ webového prohlížeče a operačního systému uživatele. Tato data jsou automaticky zapsána systémem a nejsou spojena s žádnými dalšími údaji uvedenými při registraci uživatele. Přístup k takto zaznamenaným datům bude mít pouze poskytovatel služby. Tyto údaje lze uchovávat na serveru po dobu 4x24 hodin.

Html kód služeb obsahuje odkazy z externích serverů a na externí servery, které jsou na poskytovateli služeb nezávislé. Externí servery pomáhají nezávislým měřením a kontrole počtu návštěvníků a dalším webovým analytickým datům webu (Google Analytics). Bližší informace o správě webových analytických dat si vyžádejte u správce údajů na
www.google.com/analytics.

Soubory cookie

K usnadnění individualizované služby poskytovatel služby a konkrétní externí poskytovatelé služeb uchovávají a získávají soubory cookie, malé datové balíčky v počítači uživatele. Pokud webový prohlížeč najde předchozí uložený soubor cookie, poskytovatel služby spravující cookie může propojit data uložená při aktuální návštěvě uživatele a dříve uložené soubory, avšak pouze pro účely vlastního obsahu.

Za účelem poskytování individualizované služby poskytovatel služby ukládá malé datové balíčky, které se nazývají cookie, na počítač uživatele. Soubor cookie slouží k ukládání chování uživatele. Uživatel může smazat cookie ze svého počítače a nastavit svůj počítač, aby používání souborů cookie blokoval.

Většina webových prohlížečů má funkci nápovědy, která je dostupná v nabídce a která uživateli poskytuje informace, jak

 • soubory cookie zablokovat,
 • jak přijmout nové soubory cookie,
 • dát webovému prohlížeči pokyn k nastavení nového souboru cookie, nebo
 • jak vypnout další soubory cookie.

Pokud uživatel nechce, aby služba Google Analytics měřila výše uvedená data výše uvedeným způsobem a pro výše uvedený účel, musí nainstalovat doplněk, který toto měření bude blokovat.

Poskytovatel služby používá následující soubory cookie:

 • Cookie relace: ty jsou po ukončení návštěvy uživatele automaticky smazány. Tyto soubory cookie jsou určeny k tomu, aby webu poskytovatele služby pomohly fungovat bezpečným a účinným způsobem, a proto jsou nevyhnutelné pro řádné fungování konkrétních funkcí nebo určitých aplikací.
 • Trvalé cookie: poskytovatel služby rovněž využívá trvalé soubory cookie pro lepší zkušenost uživatele (např. optimalizovaná navigace). Tyto soubory cookie jsou uloženy po delší dobu v souboru cookie webového prohlížeče. Přesná doba jejich uložení závisí na individuálním nastavení webového prohlížeče uživatele.
 • Cookie používané pro relace chráněné heslem.
 • Cookie potřebné pro nákupní vozík.
 • Bezpečnostní soubory cookie.

Web využívá kódy následujících webových stránek, které (mohou ukládat) ukládají soubory cookie v zařízení návštěvníka:

 • Google Adwords remarketingový sledovací kód: Slouží k tomu, abychom mohli kontaktovat návštěvníka webu v rámci sítě Google Display prostřednictvím remarketingových reklam. Remarketingový kód používá soubory cookie k označení návštěvníků. Uživatelé webu mohou tyto soubory cookie zablokovat v Google Ads Preferences Manager postupem uvedeným v této aplikaci. Nebudou tak nadále dostávat individualizované nabídky poskytovatele služby.
 • Pixelový kód Facebooku umožňují poskytovateli služby zobrazovat reklamy pro návštěvníky web na Facebooku.
 • Kód OptiMonk Javascript umožňující poskytovateli služby zobrazovat cílené vyskakovací reklamy návštěvníkům webu.
 • Google Analytics umožňující poskytovateli služby shromažďovat webové statistiky o návštěvnících.
 • Kód RTB House umožňující poskytovateli služby zobrazovat reklamy návštěvníkům webu v síti RTB House.
 • Kód Scarab umožňující poskytovateli služby zobrazovat individualizované nabídky návštěvníkům webu.
 • DoubleClick adserver kód.
 • Kódy Visual Website Optimizer, Crazyegg a FindGore umožňující poskytovateli služby analyzovat chování návštěvníků při prohlížení webu.

Data zaznamenaná poskytovatelem služby a data získaná z údajů o chování uživatelů prostřednictvím souborů cookie se používají výhradně ke statistickým účelům.

3.2. Registrace v obchodě

Při registraci je nutno poskytovateli služby poskytnout následující údaje

V části menu „Osobní údaje a údaje o profilu“

 • Jméno
 • E-mail
 • Číslo mobilního telefonu
 • Datum narození (nepovinné)

V části menu „Dodací adresa"

 • Město
 • PSČ
 • Adresa
 • Stát

Pohlaví uživatele, které není povinným polem.

Tyto údaje poskytovatel služby spravuje za účelem identifikace uživatele a objednávek a doručení objednávek. E-mailová adresa je nezbytná k potvrzení objednávky a další komunikaci. Dále může být určena samostatná dodací adresa. Tyto údaje jsou nezbytné k dodání a fakturaci, i komunikaci.

Přihlašovací heslo je vytvořeno a zasláno uživateli systémem prostřednictvím e-mailu. Heslo si lze změnit po úspěšném přihlášení v části „Moje údaje". Osobní údaje si můžete změnit v záložce Moje údaje.

Osobní údaje jsou ze systému smazány poskytovatelem služby na vyžádání nebo po uplynutí pěti let nečinnosti uživatele.

Výše uvedenými ustanoveními nejsou dotčeny závazky uchovávání údajů požadované právními předpisy (např. o účetnictví) a další správa údajů na základě registrace nebo jiný obsah poskytnutý uživatelem.

Uživatelé se mohou domáhat smazání svých údajů prostřednictvím e-mailu shop@builder.hu nebo body@builder.hu. Osobní údaje jsou odstraněny ze systému do pěti pracovních dnů po převzetí požadavku.

3.3. Zpravodaj

Uživatelé se mohou přihlásit k odebírání týdenního elektronického zpravodaje v záložce Moje údaje na webu nebo prostřednictvím jiných elektronických rozhraní poskytnutých poskytovatelem služby v jednotlivých případech.

Odhlásit odebírání zpravodajů můžete kliknutím na odkaz na konci zpravodaje nebo v záložce Moje údaje na webu.

3.4. Fórum

Přispívat komentáři na fóru mohou pouze registrovaní uživatelé. Při registraci jste povinni uvést svoje jméno a heslo a e-mailovou adresu.

Tyto údaje jsou povinné a identifikují určité uživatele a odlišují je od ostatních. E-mail se rovněž využívá ke komunikaci.

Můžete zadat veřejnou e-mailovou adresu a datum narození, nahrát svou podobenku, připravit individualizovaný testový podpis a zadat adresu vlastního webu, povolání, koníčky, rodné město, údaje o dostupnosti (číslo ICQ) a konkrétní údaje o trénincích (cvičební návyky, velikost bicepsu, váhu při bench pressu, oblíbené cviky atd.). Také se můžete rozhodnout tyto údaje zpřístupnit dalším registrovaným uživatelům. Tyto údaje pomáhají uživatelům zůstat v kontaktu a komunikovat spolu.

Ustanovení 3.6 platí i pro používání fóra.

Svoje osobní údaje můžete změnit v nabídce profilu v záložce Moje údaje.

Můžete se domáhat o smazání vašich osobních údajů e-mailem na body@builder.hu. Osobní údaje jsou ze systému smazány poskytovatelem služby na vyžádání nebo po uplynutí pěti let nečinnosti uživatele.

3.5. Kontakt

V případě jakýchkoliv otázek nebo dotazů v souvislosti s přístupem ke službám se obracejte na poskytovatele služby prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše.

Poskytovatel služby se zavazuje smazat veškeré příchozí e-maily se jmény a e-mailovými adresami (i jakékoli dobrovolně uvedené údaje) o odesilateli po uplynutí maximální lhůty devadesáti dnů po vypořádání záležitosti.

3.6. Sdílení obsahu a údajů

Poskytovatel služby neodpovídá za obsah nahraný uživatelem a tento obsah je poskytovatelem služeb pouze uložen. To zvlášť platí pro zpřístupnění dokumentů obsahujících osobní údaje (portrétní fotografie, hlasová nahrávka), nebo jiné úkony spojené se správou údaje, pro které je nezbytný předchozí souhlas uživatele.

Uživatelé odpovídají za získání takového souhlasu a za zpřístupnění obsahu. Poskytovatel služby nepřebírá odpovědnost za zákonnost (např. fotografie) a pravdivost (např. důvěrného) obsahu zpřístupněného uživateli při používání služby.

Pokud uživatel smaže svůj profil nebo dojde ke smazání profilu, bude odstraněn i zpřístupněný obsah.

4. Zpracování údajů

Poskytovatel služby a jeho interní zaměstnanci jsou primárně oprávněni k prohlížení údajů. Tyto údaje však nezpřístupní jakékoliv třetí osobě.

Poskytovatel služby může pověřit zpracovatele údajů (např. provozovatele systému, účetního).

Při podání objednávky přenáší poskytovatel služby společně s údaji o objednávce zadané jméno, adresu, dodací adresu a telefonní číslo následujícím správcům údajů:

 • GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.) pro účely přepravy, pokud uživatel požaduje kurýrní službu;
 • Consist Kft. (6725 Szeged, Vadmacska u. 10.) pro účetní účely;
 • dr. Eva Karsay, OSVČ (6720 Szeged, Kölcsey u. 4.) pro účely výkonu auditorských povinností stanovených § 43 zákona IV z roku 2006 o obchodních společnostech.

5. Způsob uchovávání osobních údajů a bezpečnost správy údajů

Poskytovatel služby plní úkoly v oblasti správy údajů souvisejících s webem primárně ve svém sídle. Servery se nacházejí v sídle společnosti a datovém centru Rackforest Kft. (1108 Budapest, Kozma u. 2). Poskytovatel služby uchovává osobní údaje na vyhrazených nepřetržitě zabezpečených serverech.

Poskytovatel služby zajišťuje ochranu bezpečnosti správy údajů technickými, administrativními a organizačními prostředky, které poskytují vhodnou míru ochrany s ohledem na rizika spojená se správou údajů.

IT systém a síť poskytovatele služby je chráněna proti počítačovým podvodům, špionáži, sabotáži, vandalismu, požáru, povodni, počítačovým virům, počítačovým útokům a útokům s cílem službu znepřístupnit. Poskytovatel služby zajišťuje bezpečnost prostřednictvím serveru a postupy ochrany na úrovni aplikací.

Bez ohledu na používaný protokol (e-mail, web, ftp atd.), jsou elektronické zprávy přenášené internetem zranitelné vůči síťovým hrozbám, které vedou k podvodným činnostem, zpochybnění smluv, jakož i zpřístupnění a změně údajů. Poskytovatel služby vyvine veškeré přiměřené úsilí k zajištění ochrany proti těmto hrozbám. Poskytovatel služby monitoruje systém s cílem zaznamenat veškeré bezpečnostní nedostatky a zajistit důkazy při všech bezpečnostních událostech. Monitoring systému dále poskytuje příležitost k ověření účinnosti přijatých bezpečnostních opatření.

6. Práva uživatele a možnosti nápravy

6.1. Právo na informace

Uživatel může požadovat informace o osobních údajích spravovaných poskytovatelem služby, relevantních pro uživatele prostřednictvím e-mailu zaslaného na body@builder.hu nebo běžnou poštou.

Na žádost uživatele poskytne poskytovatel služby informace o příslušných údajích uživatele, které spravuje, účelu a právním důvodu správy údajů, době jejího trvání a osobách, které získávají tyto uživatelské údaje, jakož i o účelu tohoto získávání údajů. Poskytovatel služby poskytne požadované informace do třiceti dnů ode dne, k němuž byl požadavek uživatele předložen.

Uživatel může směřovat jakoukoliv otázku nebo připomínku ke správě údajů na zaměstnance poskytovatele služeb prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu.

6.2. Uživatel může požadovat smazání, opravu nebo zablokování údajů

Uživatel je oprávněn požadovat opravu nebo smazání nesprávně zaznamenaných údajů prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v tomto dokumentu. Poskytovatel služby vymaže údaje do pěti pracovních dnů od jejich převzetí; v takovém případě nelze údaje obnovit. Vymazáním údajů není dotčena správa údajů ze zákona (např. účetní předpisy), které je správce údajů povinen uchovávat v souladu s požadavky.

Uživatel se může dále domáhat zablokování údajů. Poskytovatel služby zablokuje osobní údaje na žádost uživatele, nebo pokud na základě dostupných informací předpokládá, že by smazáním těchto údajů došlo k porušením oprávněných zájmů uživatele. Takto zablokované osobní údaje lze pouze spravovat, dokud existuje účel správy údajů, který vylučuje možnost smazání údajů.

Osoby, které je třeba informovat o opravě, zablokování nebo smazání údajů, se rozumí uživatel a veškeré další osoby, jimž byly tyto údaje postoupeny pro účel správy údajů. Od tohoto vyrozumění lze upustit, pokud nepodáním vyrozumění nedochází k porušení oprávněného zájmu uživatele v souvislosti s účelem správy údajů.

Pokud poskytovatel služby nevyhoví žádosti uživatele o opravu, zablokování nebo smazání údajů, poskytovatel služby písemně uvede věcné a právní důvody pro odmítnutí tohoto požadavku do třiceti dnů po převzetí požadavku uživatele.

6.3. Uživatel může podávat námitky proti správě svých osobních údajů

Uživatel může podávat námitky proti správě svých osobních údajů. V nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do patnácti dnů od podání námitky, poskytovatel služby námitku prošetří, přijme rozhodnutí a informuje písemně žadatele o rozhodnutí.

Uživatel může uplatňovat svá práva prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v článku 2 výše.

6.4. Na základě informačního zákona a zákona V z roku 2013, občanského zákoníku, se může

 1. obrátit na maďarský národní úřad pro ochranu osobních údajů a svobodu informací (

  Felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

  levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

  telefon: +36 1 391-1400

  fax: 36 1 391-1410

  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  honlap: https://naih.hu/

  u), nebo
 1. se domáhat svých práv u soudu.

Pokud uživatel zadal údaje třetí osoby za účelem užívání služby, nebo při použití webu způsobil škodu, poskytovatel služby je oprávněn se domáhat na uživateli náhrady škody. V tomto případě poskytne poskytovatel služby přiměřenou součinnosti jednajícím úřadům pro účely zjištění totožnosti škůdce.

7. Další případy správy údajů

Tímto informujeme uživatele, že se na poskytovatele služby může obrátit soud, státní zastupitelství nebo vyšetřující orgán a požadovat poskytnutí nebo předání informací, údajů nebo dokumentů (§ 71 zákona XIX z roku 1998 o trestním řádu). Poskytovatel služby poskytne úřadu údaje s uvedením účelu a rozsahu údajů, a to pouze v objemu a v rozsahu, který je absolutně nezbytný pro dosažení cíle, pro který orgán kontaktoval poskytovatele služeb.

Poskytovatel služby si vyhrazuje právo tyto informace o ochraně osobních údajů jednostranně změnit, pokud uživatele vyrozumí předem prostřednictvím webu poskytovatele služby. Poté, co změna vstoupí v platnost, uživatel konkludentně vyjadřuje souhlas s upravenými informacemi o ochraně osobních údajů dalším užíváním webu.

Tyto informace o ochraně osobních údajů nabývají účinnosti 1. 1. 2017.